Lovande sovringsförsök i Lovisagruvan

Foto: Lovisagruvan

I Lovisagruvan har utrustning för sovring installerats och tagits i drift vid Lovisagruvan under fjärde kvartalet 2019.

Utrustningen och försöken genomförs som en del av det EU-, med flera finansierade, X-MINE- projektet. För närvarande pågår vad som betecknas som en ”base- line studie” med syfte att studera hur väl gråberg och malm kan separeras då man använder en i dag redan tillgänglig, i branschen relativt vanlig, men något modifierad variant av en analysmetod som betecknas som ”dual-energy” röntgenmätning.

Enligt Lovisagruvan är resultaten lovande och den första leveransen av sovrad malm skedde i december 2019 då 2 600 ton sovrad malm ingick i den ordinarie leveransen av totalt ca 4 500 ton till Boleslaw i södra Polen.

Fullständiga analysresultat finns ännu inte tillgängliga och utvärderingen av det pågående sovringsförsöket pågår, men det står dock redan nu klart att sovring kan ge en väsentlig resultatförbättring.

Lovisagruvans slutsats är att drygt 20 % av den brutna och krossade malmen består av så små partiklar att den inte är praktiskt möjligt att sovra medan resterande knappa 80 % kan sovras med en kapacitet som ligger i närheten av Lovisagruvans nuvarande årliga produktion.

Sovring av den grövre fraktionen har gett bra resultat och sammantaget gör Lovisagruvan bedömningen att med den aktuella utrustningen finns potential att från ingående volym i sovringsverket sortera bort ca 20-25% som gråberg med acceptabel metallförlust.

Senare under året är planen att X-MINE skall installera en mer avancerad analysator i sovringsutrustningen för att ytterligare öka precisionen i separationen av malm och gråberg.