Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration  

Foto: Dannemora Mineral

Ett avtal har tecknats mellan Metallvärden i Sverige AB och ägarna till Grängesberg Exploration AB  om samgående, innebärande att Grängesberg Explorations ägare blir nya huvudägare i Metallvärden. I Grängesberg Exploration ingår även dotterbolaget Dannemora Koncern AB.

Samgåendet genomförs genom att Metallvärden förvärvar Grängesberg Exploration. Köpeskillingen utgår i form av 1 500 000 000 nyemitterade aktier i Metallvärden till en teckningskurs om 0,04 kronor per aktie.

Inför samgåendet mellan bolagen genomför Metallvärden betydande nedskrivningar av skulder. Dessutom har överenskommelse träffats med flera fordringsägare om teckning av nyemitterade aktier med betalning genom kvittning av fordran. Slutligen avyttras tre av Metallvärdens icke-aktiva, förlustbringande dotterbolag för en sammanlagd köpeskilling om 3 kronor.

Avtalet innebär att Metallvärden förvärvar samtliga aktier i Grängesberg Exploration (inklusive dotterbolaget Dannemora Koncern AB).

I Grängesberg pågår förberedelserna för utvinning av högkvalitativ apatit – ett fosfatrikt mineral - och sällsynta jordartsmetaller ur i första hand den deponerade anrikningssanden i sandmagasinet Jan Mattsdammen. Fram till 1990 producerades högkvalitativ apatit som en biprodukt till järnmalmsproduktionen i Grängesbergsgruvan. Nödvändiga markarrendeavtal finns på plats och en ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken, så kallat miljötillstånd, förbereds, enligt Metallvärden.

Även i Dannemora pågår förberedelserna för att på sikt kunna återstarta järnmalmsgruvan, enligt Metallvärden som framhåller att man kan  utnyttja de större befintliga investeringar som genomfördes under tiden 2008 - 2013 i gruva, ovanjordsanläggningar, järnväg och Hargs hamn för att reducera investeringsbehovet och ger förutsättningar för att återstarta gruvan.