JO kritiserar Bergsstaten för långsam handläggning

Norra Kärr. Karta (skärmklipp): Riggwelter/Wikimedia Commons

I ett JO-beslut får Bergsstaten kritik för långsam handläggning av ett ärende om bearbetningskoncession i Norra Kärr i Jönköpings län.

Bakgrunden till beslutet är följande. I juli 2012 fick Bergsstaten in en ansökan om bearbetningskoncession i Norra Kärr. Bergmästaren beviljade koncessionen i maj 2013. Bergmästarens beslut överprövades därefter av såväl regeringen som Högsta förvaltningsdomstolen. I juni 2016 upphävde regeringen beslutet och lämnade tillbaka ärendet till bergmästaren för ny behandling.

Handläggningen har sedan dess pågått hos Bergsstaten.  JO skriver att även om en handläggningstid om fyra år framstår som mycket lång måste man vid bedömningen av vad som utgör en rimlig handläggningstid beakta ärendets beskaffenhet och komplexitet. ”Det måste dock i sammanhanget också beaktas att det, utöver sökanden, även finns fastighetsägare och andra sakägare som berörs av det aktuella ärendet. Det är även mot denna bakgrund viktigt att handläggningen bedrivs på ett så effektivt och snabbt sätt som möjligt och att ärendets avgörande inte fördröjs i onödan”, skriver JO som kritiserar Bergsstaten för att ”inte ha agerat med tillräcklig fasthet i sammanhanget”.  

Bergsstaten anser att JO:s beslut ger värdefull vägledning inför kommande beslut avseende de tidsfrister som Bergsstaten lämnar för sökandens komplettering av ärenden.