Lovisagruvan inleder prospekteringsborrning i närområdet

Foto: Lovisagruvan

Lovisagruvan har under flera år stegvis och i allt större detalj undersökt äldre gruvor i Lovisagruvans omedelbara närhet. I dagsläget har alla för Lovisagruvan kända gruvor med varphögar undersökts såväl mineralogiskt som kemiskt. 

 

Nordost om Lovisagruvan finns bland annat de historiskt kända koppar-koboltgruvorna vid Håkansboda och söder därom finns ett område med svagt förhöjda halter av kopparkis som provbrutits i flera små gruvhål.

 

Projektområdet benämns internt "Schakttorpet" och är beläget inom Lovisagruvan AB:s undersökningstillstånd, cirka 1600 meter ostnordost från Lovisagruvan.

 

 I varphögarna vid ett av dessa äldre gruvhål har något högre kopparhalter och guld noterats. Hitintills har bara prover kunnat tas från lösa stenar i varphögarna och det är då mer eller mindre omöjligt att uttala sig om det finns samband mellan olika mineraliseringstyper, vilken struktur och vilka dimensioner som en eventuell mineralisering har. Lovisagruvan bedömer det inte heller meningsfullt att rapportera halter från analyser av enskilda lösa stenar. 

 

Lovisagruvan AB har beslutat att genomföra en mindre borrkampanj i området med preliminärt tre-fyra diamantborrhål nära de gamla gruvhålen. Borrningsundersökningarna påbörjas i oktober.

 

Lovisagruvan driver en underjordsgruva, med höga halter zink och bly samt något silver, strax norr om Lindesberg i Bergslagen och är som delägare aktivt engagerade i att återstarta Stekenjokkgruvan, med koppar och zink samt en del ädelmetaller, nära Vilhelmina.