Nya data tyder på stora grafitfyndigheter utanför Norberg

Foto: Torbjörn Bergman

Resultatet från SGU:s kartläggningar 2019 i ett område nordväst om Norberg i Västmanland visar på intressanta mängder av det innovationskritiska mineralet grafit.

 

SGU:s rapport ger en detaljerad sammanfattning av de undersökningar och analyser som utfördes 2019 i ett område nordväst om Norberg, Västmanlands län. Området valdes ut som speciellt intressant på grund av historisk brytning av grafit – ett av de mineral som både EU-kommissionen och svenska regeringen benämnt som innovationskritiska. Undersökningsområdet inkluderar kända fyndigheter vid Norra Gilltjärnen, Skrammelfallsgruvorna nära Stora Alten och en provbrytning vid Ekorrsvedsgruvan längre åt nordost.

 

Vid undersökningarna användes magnetometri och lågfrekventa elektromagnetiska mätningar (Very Low Frequency, VLF) längs nio profiler och kompletterades med geologiska observationer samt litogeokemiska och petrofysiska analyser av insamlat bergartsmaterial från berghällar och varphögar.

 

Varpmaterial från Skrammelfallsgruvorna visar sig innehålla grafitbundet kol på upp till 32 procent i gnejsig metasedimentär bergart tillhörande Larsboformationen. Den elektriskt ledande grafitförande bergarten kan fortsätta till cirka 50 m djup vid Skrammelfallsgruvorna, med en möjlig fortsättning under sjön Norra Gilltjärnen, och ner till 100 m djup vid Gilltjärnsgruvorna.

 

SGU:s undersökningar utfördes inom ramen för regeringsuppdraget att kartlägga innovationskritiska metaller och mineral samt SGUs projekt Bergslagen.