Ny rapport visar på stor potential för att utvinna kritiska mineral i Norden

Karta: SGU

SGU har tillsammans med motsvarande myndigheter i de övriga nordiska länderna tagit fram en rapport som visar på en stor potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också behov av nya undersökningar och forskning. De kritiska råmaterialen är i ett flertal fall av central betydelse för den gröna energiomställningen, enligt SGU.

Exempel på sådana material är metallerna kobolt och litium, mineralet grafit, liksom sällsynta jordartsmetaller som bland annat är viktiga för motorer i elektriska fordon och generatorer i vindkraftverk. Flertalet av dessa råmaterial klassificeras idag som ”kritiska” inom EU, men någon europeisk produktion finns för det mesta inte.

Rapporten lyfter fram några sådana metaller och mineral som både är kritiska enligt EU:s klassifikation och där det finns stor potential för mineraliseringar i nordisk berggrund:

- grafit, ett mineral som nyttjas för elektroder i litiumjonbatterier

- kobolt, en övergångsmetall med stor användning för elektrodmaterial i sådana batterier

- litium (Li), en alkalimetall som just dessa batterier kräver

- niob (Nb), en metall som behövs till starka och lätta superlegeringar inom vindkraft och annan energiproduktion, elfordon och supraledare

- sällsynta jordartsmetaller, av vilka flera, som neodym (Nd) och dysprosium (Dy) krävs för både elektriska motorer och generatorer, exempelvis i elfordon och vindgeneratorer, samt till bränsleceller och batterier

- vanadin (V), viktig framför allt för ny så kallad redoxbatteriteknik för storskalig energilagring, utöver alla tillämpningar i legeringar.

”På grund av de typer av lång och diversifierad geologisk utveckling som karakteriserar stora delar av berggrunden i Norden (utom Danmark och Island) så är den generella potentialen för malmförekomster stor”, skriver SGU.  De isfria delarna av Grönland hyser delvis mycket stora kända mineraliseringar, också av kritiska metaller och mineral, men saknar idag storskalig gruvproduktion.

Rapporten sammanfattar kända mineraliseringar och malmer i Norden, men visar också områden eller geologiska regioner som bedöms ha en hög potential för upptäckt av hittills okända förekomster av olika kritiska metaller och mineral.