SGU tillstyrker fortsatt tillstånd för Cementa

Foto: Holger Ellgaard/Wikimedia Commons

SGU bedömer i ett yttrande att Cementas ansökan till regeringen om fortsatt täktverksamhet i Slite ska tillstyrkas, även om den samtidigt innebär en negativ påverkan på områdets grundvattenstatus.

Enligt SGU är täktverksamheten så viktig för samhället att den bör tillåtas under vissa villkor. SGU framhåller samtidigt att verksamheten innebär en försämring av vattenbalansen och äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna god kvantitativ status och god kemisk status på grund av fortsatt saltvatteninträngning i området. SGU förordar att undantagsbestämmelser i miljöbalken tillämpas.

Nackdelarna med att stoppa verksamheten överväger, enligt SGU, då det på kort sikt inte går att fullt ut ersätta kalkstenen från Slite med kalksten från någon annan enskild täkt i Sverige. Potentialen för att importera kalksten eller cement från andra EU-länder bedöms också vara begränsad. ”Det är också tidskrävande att ställa om till importerad cement. Återvinning av betong för att minska cementproduktionen är inte en möjlig väg att gå, då den snarast ersätter ballastmaterialet och inte cementen som limmar ihop materialet”, skriver SGU.