Omfattande bergartsinventering i Västmanland

Järnmalmsgruvan Värntorp. Foto: Torbjörn Bergman/SGU

SGU har släppt en ny, mycket detaljrik rapport om mineral- och bergartsförekomster i Västmanland mitt i Bergslagen där det vimlar gamla nedlagda gruvor. ”Inventering av mineral och bergartsförekomster i Västmanlands län & Heby kommun, Uppsala län” heter rapporten. Fyndigheterna som beskrivs omfattar gruvor, skärpningar och täkter för blocksten, krossberg och industrimineral.

Informationen är tänkt att kunna användas inom mineralprospektering, liksom inom geoturism och studier av kulturhistoria bland annat.

Inventeringen har genomförts genom sammanställning av både befintlig information från olika datakällor och fältbesök.

Ett av de viktigare underlagen för sammanställningen är höjddata mätt med Lidar-teknik från Lantmäteriet. Genom en topografisk skuggeffekt i Lidardata framträder gruvhål, täkter eller skärpningar som tydliga gropar. Vid fältbesök har ett flertal av dessa objekt dock visat sig vara just gropar utan koppling till gruvverksamhet, men har också i många fall resulterat i återupptäckta gruvor eller skärpningar som fallit i glömska men som nu beskrivits i rapporten. Vid fältbesöken av gamla gruvhål har också deras djup och storlek uppskattats, bland annat genom lodning.

Mineralförekomsterna inom projektområdet, liksom i resten av Bergslagen, domineras av järnmalmer av två huvudtyper: skarnkalkjärnmalm och kvartsrandmalm.  Skarnjärnmalmerna kan också vara rika på koppar, zink, bly och molybden. Även förhöjda halter av volfram, kobolt och guld förekommer i skarnjärnmalmerna.