Endomines beslutar om riktad kvittningsemission av aktier

Foto: Endomines

Styrelsen för prospekteringsbolaget Endomines har  beslutat om en riktad kvittningsemission om totalt högst 500 000 aktier till långivaren AJ EAB Value Hedge UCITS Fund, vilket medför att bolagets skuld minskar med högst 100 000 euro. Teckningskursen i Kvittningsemissionen är 0,20 euro per aktie.

Endomines dotterbolag i Finland, Endomines Finland Oyj, har ett finansieringsarrangemang med ett antal finska investerare, där AJ EAB Value Hedge UCITS Fund var en av investerarna. Endomines och AJ EAB Value Hedge UCITS Fund har ingått ett avtal om att flytta lånet från Endomines Finland Oyj till Endomines AB. Bolaget har genom avtalet övertagit dotterbolagets skuld.  

Genom kvittningsemissionen kommer aktiekapitalet att öka med 1 000 000 kronor till 533 396 756 kronor, och antalet aktier och röster kommer att öka med 500 000 aktier och röster till 266 698 378 aktier och röster. Detta motsvarar en utspädningseffekt om cirka 0,19 procent av aktiekapitalet.

Endomines AB är ett prospekteringsbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska guldlinjen.