Energimyndigheten ger grönt ljus åt projekt kring elektrisk ämnesvärmning

Värmningsugn för göt vid Uddeholms AB. Foto: Pia Nordlander, Bildn, Jernkontorets bildbank

Energimyndigheten har beviljat projektet Elektrisk ämnesvärmning för applikationer inom stålindustri inom utlysningen Industrins energi- och klimatomställning. Det skriver Jernkontoret som äger projektet.

Projektet ska redogöra för vilka tekniska möjligheter stålindustrin har att ersätta fossila värmningssystem med elektrisk värmning. Syftet är att reducera utsläpp av koldioxid i samband med värmningsprocesser genom högre verkningsgrad och mindre materialförluster.

– Stora delar av svensk stålindustri gör i projektet gemensam sak av att utreda möjligheter med elektrisk ämnesvärmning. Vi låter specialister från respektive företag ingå i en gemensam arbetsgrupp, något som jag tror enbart skulle kunna hända här i Sverige, säger Björn Ahlqvist, Cowi, som leder projektet.

– Vi kommer att utvärdera framtida potentiella system för ämnesvärmning som exempelvis induktionsvärmning, plasmabrännare och motståndsvärmning i extremt höga temperaturer. Jag är övertygad om att resultatet kommer leda till tekniska lösningar som stärker svensk industri, fortsätter Björn Ahlqvist.

Ämnesvärmning är en av de mest utmanande processerna inom ståltillverkningen på grund av att energianvändningen är så hög. Samtidigt innebär det att miljövinsterna blir desto större om fossilt bränsle kan ersättas med förnybart.

Elektrisk ämnesvärmning används idag främst för värmebehandling i lägre temperaturer, generellt upp till 1000 °C. Potentialen ligger i att med hjälp av ny teknik och nya sätt att tillföra värmeenergi kunna nyttja elektriska system i högre temperaturer. Även riktad värmning till material då behov finns under bearbetningsprocessen.

Genom att ersätta fossila bränslen med elektricitet kan behovet av tillförd energi reduceras med cirka 30 procent. Utsläpp av koldioxid upphör helt förutsatt att fossilfri el används. Emissioner i form av kväveoxider är inte aktuellt då elektricitet används som värmekälla.

Det är alltså möjligheterna med elektrisk ämnesvärmning inom stålindustrin som behöver klargöras. För högtemperatursapplikationer saknas kunskap om begränsningar, förutsättningar och vilka möjligheter som finns med elektrisk ämnesvärmning.  

I projektet kommer prestanda och funktion för utvalda elektriska system beskrivas i detalj. Projektet förväntas kunna utgöra en viktig del i beslutsunderlaget för stålindustrins framtida investeringar gällande ämnesvärmning.

Projektet startar i januari 2020 och sträcker sig fram till mitten av 2021 med en total budget på 3,4 miljoner kronor.