Garpenberg och Aitiks mineraltillgångar räcker för produktion många år framöver

Foto: TZorn/Wikimedia Commons

Boliden har nyligen släppt en sammanfattning av sin prospektering 2019, ”Mineraltillgångar och mineralreserver 2019”.

Under det gångna året har prospekteringen varit fortsatt framgångsrik i Tara, skriver Boliden. Därutöver har mineralreserven i Kevitsa ökat. I Garpenberg och Aitik finns mineraltillgångar och mineralreserver som tryggar produktion många år framöver.

- Mineralreserverna ökar i våra dagbrott vilket är viktigt. Bland underjordsgruvorna fokuseras nu på Tara och Bolidenområdet där vi går vidare mot de fyndigheter som identifierats, säger Stefan Romedahl, direktör affärsområde Gruvor.

Kostnaden för prospektering 2019 var 570 (520) MSEK.

 

Aitik 

I Aitik pågår för närvarande ingen omfattande prospektering. Däremot fortsätter arbeten med att förbereda Liikavaara fyndigheten, cirka 3 km nordväst om Aitik, för brytning. Prospektering och utvärdering pågår även på Nautanen-fyndigheten, cirka 15 km norr om Aitik. I Aitik har mineralreserverna ökat med 40 Mton (3 %) medan mineraltillgångarna minskat med 380 Mton (26 %). Genomsnittlig reservhalt under gruvans livslängd har ökat från 0,22 till 0,23 procent koppar. Under 2019 anrikades 41 Mton malm. Mineraltillgångarna i dagbrotten begränsas av ekonomiska villkor för vad som bedöms rimligt att det i framtiden kan bli lönsamt att bryta. I år har de ekonomiska förutsättningarna för mineraltillgången justerats och främst är det kostnaderna för brytning och anrikning som justerats upp, delvis till följd av höjd dieselskatt. Detta är den största orsaken till minskningen av mineraltillgång.

 

Bolidenområdet

I Bolidenområdet stängdes Maurliden gruvan planenligt under 2019. Orten mot Rävliden-mineraliseringen i Kristineberg drevs klart under 2019 och underjordsborrning samt utvärdering pågår. Mineralreserven ökade i Renström och i Kankberg, men minskade i Kristineberg. För hela området blev det en ökning av mineralreserverna med 600 kton (5 %) medan mineraltillgångarna minskade med 700 kton (3 %). Halter under gruvornas livslängd har generellt förbättrats. I Bolidenområdet anrikades totalt 1,8 Mton malm under 2019.

 

Garpenberg

Garpenberg har bra framförhållning med mineraltillgångar och mineralreserver. Prospektering och studier har, enligt Boliden, varit framgångsrika under året och mineraltillgången ökar med 9,5 Mton (16 %) efter att de lägre nivåerna av Kvarnberget adderats. Mineralreserven minskar med 1,3 Mton (2 %) vilket är ungefär hälften av vad som anrikades (2,9 Mton) under 2019.

 

Kevitsa

I Kevitsa ökar mineralreserven med 11,6 Mton trots att 7,5 Mton anrikats under 2019 med endast små förändringar av mineraltillgångarna. Nickelhalten ökar något medan kopparhalten minskar ungefär lika mycket i mineralreserven. Sedan förra beräkningen av mineralreserver har det geologiska underlaget uppdaterats och mindre justeringar har genomförts i gruvans design.

 

Kylylahti 

I Kylylahti anrikades under 2019 700 kton och kvarvarande mineralreserv är nu bara 500 kton. Förhandlingar inleddes under februari med berörda fackförbund om en stängning av gruvan under hösten 2020. Det innebär också att kvarvarande mineraltillgång ej kommer att utnyttjas.

 

Tara 

I Tara fortsätter undersökningar av Tara Deep-mineraliseringen med borrningar från dagen samtidigt som ortdrivning pågår mot Tara Deep på cirka 1 000 meters djup. Borrningarna från dagen har varit framgångsrika och kvantiteten i Tara Deep beräknas nu till 22 Mton antagen mineraltillgång, gentemot 18 Mton 2018, vilket även leder till en ökning av Taras totala mineraltillgång. Samtidigt har arbetet fortsatt med att förbättra de geologiska modellerna över malmlinserna och designen av brytningsrum i Taragruvan. Mineralreserven minskar ändå något från 19 till 17,4 Mton vid en anrikning av 2,5 Mton under 2019.