Nytt projekt inom Metalliska material ska hjälpa till att möta vätgasbehovet

Jan Froitzheim, docent i materialkemi vid Chalmers samt projektledare för FastOx.

I samband med elektrifieringen av ett hållbart samhälle kan SOC (Solid Oxide Cell)-, och särskilt Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC) -teknologin, bli ett viktigt komplement till produktionen av intermittent förnybar el. SOEC-teknologin kan användas för att balansera belastningen i elnäten. Dessutom kan SOEC-teknologin producera vätgas för stålindustrin, transportsektorn samt kolväten och andra ämnen för den kemiska industrin. Därför har projektet FastOx, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, tagits fram med som mål att utveckla en mer kostnadseffektiv SOC-teknologi.

Projektet FastOx mål är att ersätta de dyra specialstål som för närvarande används, med billigare stål som skyddas av en beläggning. Beläggningen kan öka SOC-systemets livslängd genom att blockera bildandet av sexvärt krom, genom att minska de bipolära plattornas oxidationshastighet samt genom att minska deras elektriska resistans.

Enligt Metalliska material kommer FastOx att stärka den svenska stålindustrin genom att projektpartnerna blir mer konkurrenskraftiga och kan öka sin försäljning till SOC-utvecklare. En kostnadseffektiv SOC-teknik kan dessutom hela den svenska stålindustrin dra nytta av eftersom SOEC-teknologin kan producera den vätgas som krävs för övergången till en hållbar stålproduktion.

– SOEC är den elektrolysteknologi som kan producera mest vätgas per kWh och med tanken på det enorma behovet av 55 TWh som har identifierats i nationella vätgaststratgin, så kommer det behövas, säger Jan Froitzheim, docent i materialkemi vid Chalmers samt projektledare för FastOx.