Svensk pumpteknik ger nytt liv åt nedlagd gruva i Tjeckien

Foto: Sens

Energispecialisten Sens, Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB har genom sitt dotterbolag Pumped Hydro Storage. träffat en överenskommelse med det statligt ägda gruvbolaget Diamo i Tjeckien om att utveckla pumpkraft i en av deras gruvor.  

Sens har i sin tur anlitat AFRY Hydro Global för att genomföra en förstudie efter sommaren.

Samarbetet handlar om att minimera konsekvenserna efter avvecklad gruvverksamhet. Gruvan som undersöks är en nedlagd urangruva som heter Rožná mine, där den nedre reservoaren initialt är planerad att vara på 600 meters djup. Om projektet faller väl ut ser SENS potential i att använda sin teknik även i andra gruvor i landet.

Stora potentialer

– Vi är mycket glada att få förtroendet från gruvägaren Diamo att undersöka möjligheterna för att anlägga pumpkraft i gruvan. Våra initiala diskussioner med Diamo tillsammans med globala vattenkraftsexperter hos Afry som vi samarbetar med visar på en spännande potential i projektet. Diamo är en spännande partner med tydligt intresse av innovationer inom nya energilösningar. Med projektet hoppas vi kunna bevisa vår lösning ytterligare för att sedan utveckla den vidare till storskaliga projekt i gruvor, både i och utanför Tjeckien.” säger Otto Werneskog i en kommentar.

Pumpkraftverk

Med Sens teknik kan uttjänta gruvor användas för att lagra stora mängder el genom att installera ett vattenkraftverk med pumpar i dem, ett så kallat pumpkraftverk. Energin lagras genom att låta vatten cirkulera mellan två reservoarer med en höjdskillnad emellan. Sens påpekar dock att för att detta ska vara lönsamt måste höjdskillnaden vara tillräckligt stor och reservoarerna rymma tillräckliga mängder vatten. Företaget ser flera fördelar med att utnyttja gamla gruvor till det.

”Genom att nyttja gamla gruvor kan man anlägga pumpkraft i områden som normalt inte har den nödvändiga topografin som behövs för lösningen. Dessutom minskar man ingreppen på omkringliggande miljö och ekosystem drastiskt då det är gruvan som huserar en eller två av reservoarerna. Vidare kan man dra nytta av redan tillgänglig infrastruktur i form av vägar och elnät”, skriver Sens.